บุคลากรห้องสมุด

บุคลากรห้องสมุด

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน

profile-001

นางณภัทร เวียงคำมา
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

profile-000

นายถาวร พาพรหม

หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด

นางปสุตา อุทัยธรรม

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

นางภิรมณ์ญา ปานศิลา

บรรณารักษ์