แนะนำห้องสมุด

rid_logox

วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. ประวัติห้องสมุด

ปี
รายละเอียด
พ.ศ.2497ก่อตั้งเป็นแผนกเผยแพร่และห้องสมุด สังกัดสำนักเลขานุการกรม
พ.ศ.2502กรมชลประทาน มีนโยบายที่จะขยายงานด้านห้องสมุดให้กว้างขวางและสะดวกแก่การศึกษา ค้นคว้า จึงได้แยกงานห้องสมุดออกจากแผนกเผยแพร่และห้องสมุด มาสังกัดแผนกวิเคราะห์ วิจัย กองวิชาการ เป็นการภายใน โดยกำหนดให้เป็นหมวดห้องสมุด (ธารา กนกมณี, 2540 : หน้า 2)
พ.ศ.2504มีพระราชกฤษฎีกาตั้งกองแผนงานขึ้นเป็นกองใหม่ จึงได้โอนมาเป็นแผนกห้องสมุดขึ้นตรงกับ กองแผนงาน
พ.ศ.2528โอนจากแผนกห้องสมุด กองแผนงาน มาขึ้นกับสำนักเลขานุการกรม
พ.ศ.2531โอนงานห้องสมุดจากสำนักเลขานุการกรม มาขึ้นกับกองฝึกอบรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ ได้เปลี่ยนชื่องานห้องสมุด เป็นงานวิทยบริการ
พ.ศ.2542มีการปรับปรุงโครงสร้างกรมชลประทานใหม่ เปลี่ยนชื่อฝ่ายวิชาการเป็นฝ่ายวางแผนและ ประเมินผล ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและบริหารงานบุคคล
พ.ศ.2551ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดบริเวณชั้น 2 และนำระบบห้องสมุดจินดามณีเข้ามาใช้ในการ ดำเนินงานของห้องสมุด
พ.ศ.2553ห้องสมุดดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดบริเวณ ชั้น 1 และเปิดให้บริการเต็มพื้นที่ ทั้งชั้น 1 และชั้น 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
พ.ศ.2555 สำนักพัฒนาโครงสร้างและบริหารงานบุคคล เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ.2557มีการปรับโครงสร้างของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องสมุดจึงได้ไปขึ้นกับฝ่ายฝึกอบรม ภายนอกและจัดการความรู้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ.2562ปรับโครงสร้างย้ายห้องสมุดฯ จากสำนักบริหารทรัพยากร มาสังกัดกับสำนักเลขานุการ กรมชลประทาน

3. สิทธิการยืมทรัพยากร ห้องสมุดกรมชลประทาน

 สมาชิกของห้องสมุดกรมชลประทาน สามารถยืมทรัพยากรตามอัตราที่กำหนด ได้ดังนี้

รายการทรัพยากรห้องสมุดจำนวนที่ยืมได้ระยะเวลาการยืม
หนังสือทั่วไป5 เล่ม7 วัน
หนังสือคู่มือ5 เล่ม7 วัน
วารสาร (ของกรมชลประทาน)3 เล่ม3 วัน
วารสารบันเทิง ฉบับย้อนหลัง 3 เดือน3 เล่ม3 วัน

4. การสมัครสมาชิก ห้องสมุดกรมชลประทาน

ประเภทสมาชิก ของห้องสมุดกรมชลประทาน มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ

การขอสมัครเป็นสมาชิก ห้องสมุดกรมชลประทาน

5. ระเบียบการใช้งาน ห้องสมุดกรมชลประทาน

 ข้อปฏิบัติและระเบียบการใช้งาน ห้องสมุดกรมชลประทาน มีดังนี้

 1. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะใช้บริการห้องสมุด ต้องลงชื่อในสมุดขอใช้บริการก่อนทุกครั้ง
 2. ฝากสิ่งของหรือสัมภาระไว้ ณ จุดที่ห้องสมุดจัดไว้ให้ ก่อนออกจากห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนทุกครั้ง ของมีค่าควรนำติดตัวไปด้วย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีสูญหาย
 3. ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และหยิบหนังสือจากชั้นได้เอง โดยการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 4. เมื่อใช้ทรัพยากรสารนิเทศเสร็จแล้ว ขอให้คืนไว้ในที่ที่ห้องสมุดจัดเตรียมไว้ให้
 5. ให้บริการอ่านและศึกษาค้นคว้าทรัพยากรสารนิเทศได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น ห้ามนำทรัพยากรสารนิเทศออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
 6. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 7. ไม่พูดหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นภายในห้องสมุด
 8. ใช้วัสดุและสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุทนอม
 9. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวต่างๆ เข้ามาในห้องสมุด และห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
 10. หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้จะไม่อนุญาตให้ใช้บริการห้องสมุด

6. ระเบียบการ ยืม-คืน ทรัพยากร ห้องสมุดกรมชลประทาน

 ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดกรมชลประทาน

1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมชลประทาน
2. ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา

 การยืมหนังสือ

 1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมชลประทาน จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดโดยบรรณารักษ์อนุญาต และไม่คิดมูลค่า โดยผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น และให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาติดต่อ
 2. กรณี ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด ยกเว้นกรณีที่บรรณารักษ์เห็นสมควร ดังนี้
  • มีหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากหน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่
  • หนังสือรับรองของบรรณารักษ์ห้องสมุดในหน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือศึกษาอยู่
  • อื่น ๆ ที่บรรณารักษ์เห็นสมควร และหากเกินกำหนดส่งต้องจ่ายค่าปรับและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 3. สื่อที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือทั่วไป หรือตำรา วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา หรือสิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ามไว้
 4. หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละ 7 วัน สิ่งตีพิมพ์ออกตามวาระยืมได้ครั้งละ 3 วัน และรวมกันไม่เกิน 5 เล่ม
 5. ข้าราชการสังกัดกรมชลประทานที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอขยายเวลากำหนดส่งได้ 15 วัน
 6. ไม่อนุญาตให้ยืมหรือมีในครอบครอง เล่มที่และฉบับที่ซ้ำกัน
 7. สามารถยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณียืมครบ 3 ครั้งแล้ว หากต้องการยืมต่ออีก ต้องคืนไว้ที่ห้องสมุด และทิ้งช่วงไม่ต่ำกว่า 7 วัน จึงจะมีสิทธิ์ยืมต่อได้อีก
 8. ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศจากสมาชิก โดยเรียกคืนก่อนกำหนดส่งในกรณีที่
  • มีผู้ต้องการเร่งด่วนที่จะใช้หนังสือเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
  • ทำการสำรวจหนังสือประจำปี (15 ส.ค. ของแต่ละปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และงดบริการยืมในช่วงดังกล่าว เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีนั้น)
  • อื่น ๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น
 9. การยืมปกติหรือขอยืมต่อ ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น
 10. กรณีขอยืมต่อ ผู้ยืมต้องนำสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศนั้นมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสภาพ และประทับวันกำหนดส่ง
 11. ก่อนยืมต้องตรวจดูสภาพความเรียบร้อย เมื่อพบการชำรุด เสียหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที มิฉะนั้นผู้ยืม ต้องรับผิดชอบความเสียหายทุกประการ
 12. กรณีที่ยังไม่คืนรายการที่เกินกำหนดส่ง จะไม่อนุญาตให้ยืมเพิ่ม จนกว่าจะคืนรายการดังกล่าวก่อน

 การคืนหนังสือ

 1. สมาชิกอาจคืนด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทน ตามวันกำหนดส่งหรือก่อนกำหนดส่งก็ได้
 2. กรณีเกินกำหนดส่ง สมาชิกอาจคืนด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนก็ได้ แต่ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 3 บาท ต่อ 1 เล่ม
 3. กรณีเกิดการสูญหาย ผู้ยืมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • ขอซื้อทดแทน โดยต้องมีรายการทางบรรณานุกรมเหมือนเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ยืมต้องหาซื้อมาให้ห้องสมุดเอง และต้องจ่ายค่างานทางเทคนิค เล่มละ 50 บาท
  • ขอชดใช้เป็นเงิน ในจำนวน 2 เท่าของราคาสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ ณ ราคาปัจจุบัน
  • ส่วนที่ไม่ปรากฏราคา บรรณารักษ์จะเป็นผู้ประเมินราคา และคิดเป็นค่าปรับ 2 เท่าตามปกติ
  • กรณีได้แจ้งหายกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้ว ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน มิฉะนั้นห้องสมุดจะนับวันจากวันที่ แจ้งหายและเปรียบเทียบปรับย้อนหลังเพิ่ม 2 เท่า โดยถือว่าเป็นวันเกินกำหนดส่งไปจนกว่าผู้ยืมจะดำเนินการแล้วเสร็จ

7. ระเบียบการใช้ตู้ฝากสิ่งของ ห้องสมุดกรมชลประทาน

 ระเบียบการใช้ตู้ฝากสิ่งของ

 1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของ
  • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมชลประทาน
  • บุคคลภายนอกที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
 2. แนวทางปฏิบัติในการใช้ตู้ฝากสิ่งของ
  • นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ มาแลกกุญแจ ที่เคาน์เตอร์
  • ให้ฝากสิ่งของ กระเป๋า หรือสัมภาระ ยกเว้นของมีค่าและวัตถุต้องห้ามตาม กฎหมาย ไว้ในตู้ฝากสิ่งของ
  • ให้ผู้ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของ จำนวนคนละ 1 ช่อง
  • ผู้ใช้บริการต้องมารับสิ่งของในตู้ฝากสิ่งของ ภายในเวลา 16.00 น. ในวันที่ฝาก
 3. ให้ผู้ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของ รับผิดชอบการจัดเก็บสิ่งของ และล็อกตู้ฝากสิ่งของ ให้เรียบร้อย และปลอดภัย หากมีสิ่งของสูญหายจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของห้องสมุด
 4. ห้องสมุดมีสิทธิ์เปิดตู้ฝากสิ่งของ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตู้ฝากของนั้น

 ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุดกรมชลประทาน

1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมชลประทาน
2. ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา

 การยืมหนังสือ

 1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมชลประทาน จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดโดยบรรณารักษ์อนุญาต และไม่คิดมูลค่า โดยผู้ยืมต้องใช้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น และให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาติดต่อ
 2. กรณี ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด ยกเว้นกรณีที่บรรณารักษ์เห็นสมควร ดังนี้
  • มีหนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากหน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่
  • หนังสือรับรองของบรรณารักษ์ห้องสมุดในหน่วยงานซึ่งบุคคลนั้นสังกัดอยู่หรือศึกษาอยู่
  • อื่น ๆ ที่บรรณารักษ์เห็นสมควร และหากเกินกำหนดส่งต้องจ่ายค่าปรับและความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 3. สื่อที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือทั่วไป หรือตำรา วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา หรือสิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ามไว้
 4. หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละ 7 วัน สิ่งตีพิมพ์ออกตามวาระยืมได้ครั้งละ 3 วัน และรวมกันไม่เกิน 5 เล่ม
 5. ข้าราชการสังกัดกรมชลประทานที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถขอขยายเวลากำหนดส่งได้ 15 วัน
 6. ไม่อนุญาตให้ยืมหรือมีในครอบครอง เล่มที่และฉบับที่ซ้ำกัน
 7. สามารถยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณียืมครบ 3 ครั้งแล้ว หากต้องการยืมต่ออีก ต้องคืนไว้ที่ห้องสมุด และทิ้งช่วงไม่ต่ำกว่า 7 วัน จึงจะมีสิทธิ์ยืมต่อได้อีก
 8. ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศจากสมาชิก โดยเรียกคืนก่อนกำหนดส่งในกรณีที่
  • มีผู้ต้องการเร่งด่วนที่จะใช้หนังสือเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ
  • ทำการสำรวจหนังสือประจำปี (15 ส.ค. ของแต่ละปี จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และงดบริการยืมในช่วงดังกล่าว เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีนั้น)
  • อื่น ๆ แล้วแต่กรณีจำเป็น
 9. การยืมปกติหรือขอยืมต่อ ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเองเท่านั้น
 10. กรณีขอยืมต่อ ผู้ยืมต้องนำสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศนั้นมาด้วยทุกครั้ง เพื่อตรวจสภาพ และประทับวันกำหนดส่ง
 11. ก่อนยืมต้องตรวจดูสภาพความเรียบร้อย เมื่อพบการชำรุด เสียหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที มิฉะนั้นผู้ยืม ต้องรับผิดชอบความเสียหายทุกประการ
 12. กรณีที่ยังไม่คืนรายการที่เกินกำหนดส่ง จะไม่อนุญาตให้ยืมเพิ่ม จนกว่าจะคืนรายการดังกล่าวก่อน

 การคืนหนังสือ

 1. สมาชิกอาจคืนด้วยตัวเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทน ตามวันกำหนดส่งหรือก่อนกำหนดส่งก็ได้
 2. กรณีเกินกำหนดส่ง สมาชิกอาจคืนด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นมาคืนแทนก็ได้ แต่ต้องจ่ายค่าปรับวันละ 3 บาท ต่อ 1 เล่ม
 3. กรณีเกิดการสูญหาย ผู้ยืมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • ขอซื้อทดแทน โดยต้องมีรายการทางบรรณานุกรมเหมือนเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ยืมต้องหาซื้อมาให้ห้องสมุดเอง และต้องจ่ายค่างานทางเทคนิค เล่มละ 50 บาท
  • ขอชดใช้เป็นเงิน ในจำนวน 2 เท่าของราคาสื่อหรือทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ ณ ราคาปัจจุบัน
  • ส่วนที่ไม่ปรากฏราคา บรรณารักษ์จะเป็นผู้ประเมินราคา และคิดเป็นค่าปรับ 2 เท่าตามปกติ
  • กรณีได้แจ้งหายกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้ว ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน มิฉะนั้นห้องสมุดจะนับวันจากวันที่ แจ้งหายและเปรียบเทียบปรับย้อนหลังเพิ่ม 2 เท่า โดยถือว่าเป็นวันเกินกำหนดส่งไปจนกว่าผู้ยืมจะดำเนินการแล้วเสร็จ