ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ • ห้องสมุดกรมชลประทาน

ที่อยู่ : 811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 อีเมล์ : library.rid@gmail.com
 โทรศัพท์ : 0-2243-1043 สายใน 2252
 โทรสาร : 0-2669-5056